IELTS là gì

IELTS là gì? IELTS viết tắt của từ gì? IELTS có ý nghĩa gì? Tìm hiểu tất cả các thông tin về kỳ thi IELTS ngay tại đây. IELTS là gì? IELTS viết tắt của từ gì? Tất cả thông tin về kỳ thi IELTS. SDT: 0356 307 668 Email: support@dol.vn Website: https://www.dol.vn/luyen-thi-ielts/ielts-la-gi-tat-tan-tat-ve-ki-thi-ielts Địa chỉ : 458/14 Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh Map: https://goo.gl/maps/6p97ySqjfqQe9WZ48

ieltslagi #whatisielts #ielts #dolvn